Hưởng ứng Chiến dịch \"Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2021\" (10/03/2021)
Công văn số 109/ GD&ĐT-THCS ngày 10/03/2021 V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2021

        Thực hiện Công văn số 678/SGDĐT-CTTT ngày 09/03/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà
Nội năm 2021,
        Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS
thực hiện những nội dung sau:
1. Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 và vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng
thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;
Tích họp, lồng ghép các nội dung giáo dục, tuyên truyền về Giờ Trái đất, sử dụng có
hiệu quả nguồn năng lượng trong các môn học có liên quan; Treo pa nô, áp phích,
băng rôn tuyên truyền trong và khu vực xung quanh trường.
2. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hành tiết kiệm
điện bằng cách tắt đèn trang trí và các thiết bị điện chưa thực sự cần thiết trong nhà
trường và gia đình.
3. Thực hiện Giờ Trái đất trong 01 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút,
ngày 27/03/2021 (Thứ Bảy). Trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, tắt đèn và
các thiết bị không cần thiết như đèn cao áp, đèn trang trí; chỉ để đèn đủ theo dõi đảm
bảo an ninh trật tự tại các nhà trường.
         Đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS chủ động xây dựng kế hoạch tham
gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 thiết thực, hiệu quả.