2. Danh mục xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2020 (24/06/2020)
2. Danh mục xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2020