Từ ngày
Đến ngày
Thông báo Thời gian
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bào an toàn khi học sinh trở lại trươngf học trong điều kiện bình thường mớ
28/2/2021
Công văn số 86/GD&ĐT-THCS ngày 25/02/2020
Công văn số 86/GD&ĐT-THCS ngày 25/02/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
25/2/2021
THƯỜNG XUYÊN RỬA TAY ĐÚNG CÁCH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
THƯỜNG XUYÊN RỬA TAY ĐÚNG CÁCH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
5/2/2021
Thông điệp 5K của Bộ Y Tế: Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19
Thông điệp 5K của Bộ Y Tế: Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19
5/2/2021
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
17/11/2020
    Đến / 35