Trường THCS TH-THCS Tây Hà Nội
Địa chỉ
: Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại
: 02432028777
Fax
:
Hiệu trưởng
: Nông Thuý Hoa
: 0912474714
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 1
:
:
CQ
:
NR
:
Hiệu phó 2
:
:
CQ
:
NR
:
CTCĐ
:
:
CQ
:
NR
: