Dạy học theo dự án với cấp học mầm non


Kiến tập chuyên đề "ứng dụng phương pháp giáo dục tiến tiến trong trường mầm non"


Cấp học mầm non phòng gd&đt tổ chức kiến tập chuyên đề dạy học theo dự án.


Sôi nổi các hoạt động của cấp học mầm non tổ chức tập huấn "dạy học theo dự án trong trường mầm non" cho giáo viên


Lễ khai giảng của cô và trẻ trường mầm non thụy phương


    Đến / 69