Thông tin chủ trương của thành phố về mức thu học phí năm học 2019-2020