Các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới