Hội nghị trực tuyến thực hiện mô hình “trường học ứng dụng công nghệ thông tin”