Thông tư số 02/2019/bgdđt ngày 28/02/2019 của bộ giáo dục sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/tt-bgdđt ngày 25/1/2017; đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/tt-bgdđt ngày 1/3/2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo