Trường mầm non thụy phương luôn đề cao phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm theo lời dạy của bác hồ “sáng kiến và kinh nghiệm là vốn quý chung cho cả dân tộc. chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi. không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của cải của dân tộc”.