Bài tuyên truyền giới thiiệu sách tháng 6/2020: “giới thiệu thư mục sách tham khảo môn ngữ văn lớp 9”