thư viện trường học là một bộ phận không thể thiếu của quá trình giáo dục; thư viện là nơi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc tự học, bồi dưỡng của nhà giáo và học sinh. trước những nhu cầu phát triển của ngành giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm, thư viện trường học cần chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với vai trò và nhiệm vụ mới.