Học sinh trường thcs phúc diễn học kỹ năng mềm tháng 10:"kỹ năng lắng nghe"