Trong thời gian qua, các vụ việc xâm hại, bạo lực, bắt cóc trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp, nghiêm trọng ở một số địa phương trên toàn quốc.