Ngành giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm chung tay “ủng hộ đồng bào miền trung”