Sẻ chia với người lao động khó khăn trong mùa dịch covid-19