Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2017 - 2018 (admin)