Cấp học mầm non phòng gd&đt tổ chức kiến tập chuyên đề dạy học theo dự án.