Phòng gd&đt quận bắc từ liêm nhận giấy khen “đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”