Cv 1398/bgdđt-gdtc v/v hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc covid-19 trong trường học