Chỉ thị 19/ct-ttg về tiếp tục thực hiện các biện phápphòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới