Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 với tất cả các cơ sở giáo dục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố