Hội nghị về xây dựng mô hình trường học sáng-xanh-sạch- đẹp tại trường tiểu học phúc diễn