Nghĩa cử cao đẹp của tập thể cb, gv, nv, cha mẹ học sinh trường tiểu học đức thắng