Công văn số 2180/ubnd- kgvx ngày 12/7/2021 của ubnd thành phố hà nội v/v đẩy mạnh triển khai việc quét mã qr để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm dịch vụ phòng chống dịch bệnh covid-19