“có một nghề bụi phấn bám đầy tay người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất có một nghề không trồng cây vào đất mà ươm cho đời trái ngọt hoa thơm”