Như chúng ta đã biết, sách chính là tinh hoa tri thức của nhân loại, là di huấn tinh thần của thế hệ này dành cho thế hệ khác. đọc sách giúp chúng ta tích lũy kiến thức để học tập, lao động và sống có ý nghĩa bởi đọc sách chính là cách học tập tốt nhất. chính vì vậy, trường tiểu học minh khai a hết mực quan tâm tới công tác thư viện trường học.