Học sinh ngồi so le, đảm bảo giãn cách trong lớp học