Phòng giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm triển khai những biện pháp đồng bộ và kịp thời để công tác quản lí hoạt động, chuyên môn toàn ngành không bị gián đoạn