Gd&tđ - nhiều giải pháp đổi mới trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được các nhà trường phổ thông tổ chức thí điểm, thực hiện. “phát triển chương trình nhà trường” là một trong những hướng đó. từ thực tế phát triển chương trình nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, giáo viên của quận bắc từ liêm (hà nội) đã chia sẻ kinh nghiệm bổ ích.